Pasaulyje

„WikiLeaks“ dienos suskaičiuotos?

„WikiLeaks“ dienos suskaičiuotos?Pa­vie­ši­nu­si tūks­tan­čius slap­tų JAV di­plo­ma­ti­jos kor­pu­so do­ku­men­tų „Wi­ki­Le­aks“ už­si­trau­kė di­džiu­lę šios vals­ty­bės ne­ma­lo­nę. Or­ga­ni­za­ci­ją ir jos va­do­vus ėmė per­se­kio­ti įvai­rios bė­dos. „Wiki­Le­aks“ įkū­rė­jas Ju­lia­nas As­san­ge’as jau be­veik me­tus gy­ve­na na­mų areš­to są­ly­go­mis Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kur lau­kia Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mo dėl ga­li­mos jo eks­tra­di­ci­jos Šve­di­jai.

Šio­je vals­ty­bė­je jam pa­reikš­ti daug abe­jo­nių ke­lian­tys kal­ti­ni­mai dėl sek­su­a­li­nės prie­var­tos. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, k...
 << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>

Daugiau TIESOJE